Τεχνητή Νοημοσύνη, Μια Σύγχρονη Προσέγγιση

Γλωσσάρι (είναι)

  πριν

   επιτυγχάνει

Þ   συνεπάγεται

  ΚΑΙ

Û   αν και μόνο αν

Ø   ΟΧΙ

   Ή

   αβέβαιος κανόνας

   καθορισμός

p   για πάντα

p   τελικά

   λογική κάλυψη

   παράγει

   υπάρχει

   για κάθε

   αδιάφορος

   προτιμητέος

u   βέλτιστο βραβείο

u^   χειρότερη καταστροφή

-ball   μπάλα

8-puzzle   παζλ των 8 πλακιδίων

8-queens problem   το πρόβλημα των 8-βασιλισσών

A

A* decoder   αποκωδικοποιητής Α*

A* search   αναζήτηση Α*

abductive reasoning   απαγωγική συλλογιστική

abductive   απαγωγικός

ABO (Asymptotic Bounded Optimality)   Ασυμπτωτική Φραγμένη Βελτιστοποίηση

abstraction   αφαίρεση

accessible   προσπελάσιμος

accusative case   αιτιατική πτώση

achieves   επιτυγχάνει

acoustic model   ακουστικό μοντέλο

Action Description Language   Γλώσσα Περιγραφής Ενεργειών

action-utility table   πίνακας χρησιμότητας ενεργειών

action-value function   συνάρτηση αξίας ενεργειών

action   ενέργεια

applicable   εφαρμόσιμη

conditional   υπό συνθήκη

decomposition   αποσύνθεση

joint   συνδυασμένη

monitoring   παρακολούθηση

primitive   πρωτογενής

rational   ορθολογική

schema   σχήμα

sensing   αίσθησης

sensory   αισθητήρια

activation function   συνάρτηση ενεργοποίησης

activation   ενεργοποίηση

active learning   ενεργητική μάθηση

active sensing   ενεργητική αίσθηση

active vision   ενεργητική όραση

actuator   μηχανισμός δράσης

acyclicity   ακυκλικότητα

adaptive control theory   θεωρία προσαρμόσιμου ελέγχου

adaptive dynamic programming   προσαρμόσιμος δυναμικός προγραμματισμός

add list   λίστα προσθηκών (στη γλώσσα STRIPS)

add-one smoothing   εξομάλυνση συν ένα

adequacy   επάρκεια

adjunct   προσάρτημα

ADL (Action Description Language)   Γλώσσα Περιγραφής Ενεργειών

admissible heuristic   παραδεκτός ευρετικός μηχανισμός

ADP (Adaptive Dynamic Programming)   Προσαρμόσιμος Δυναμικός Προγραμματισμός

adversarial   αντιπαλότητα

agent   πράκτορας

active   ενεργητικός

autonomous   αυτόνομος

circuit-based   βασισμένος σε κύκλωμα

components   συνιστώσες

decision-theoretic   θεωρίας αποφάσεων

goal-based   βασισμένος στο στόχο

greedy   άπληστος

intelligent   ευφυής

knowledge-based   βασισμένος στη γνώση

learning   που μαθαίνει

limited rational   περιορισμένης ορθολογικότητας

logical   λογικός

model-based   βασισμένος σε μοντέλο

naive   απλοϊκός

passive ADP   παθητικός ADP

passive learning   παθητικής μάθησης

passive   παθητικός

problem-solving   επίλυσης προβλημάτων

rational   ορθολογικός

reflex   αντανακλαστικός

replanning   επανασχεδιασμού

software   λογισμικός

utility-based   βασισμένος στις χρησιμότητες

agglomerative clustering   συσσωρευτική ομαδοποίηση

aggregation   συνάθροιση

agreement (in a sentence)   συμφωνία (σε μία πρόταση)

AI Winter   Ο χειμώνας της ΤN

albedo   ανακλαστικότητα

algorithmic complexity   αλγοριθμική πολυπλοκότητα

algorithm   αλγόριθμος

alignment method   μέθοδος ευθυγράμμισης

alpha-beta pruning   κλάδεμα άλφα-βήτα

alpha-beta   άλφα-βήτα

ambiguity   αμφισημία

analogical reasoning   αναλογική συλλογιστική

analysis of algorithms   ανάλυση αλγορίθμων

anchor text   κείμενο αγκύρωσης

And-Elimination   Απαλοιφή του ΚΑΙ

AND-OR graph   γράφημα AND-OR

answer literal   λεκτικό απάντησης

answer set programming   προγραμματισμός με σύνολα απαντήσεων

answer sets   σύνολα απαντήσεων

antecedent   προηγούμενο

anytime algorithm   αλγόριθμος οποιουδήποτε χρόνου

apparent motion   φαινόμενη κίνηση

applicable action   εφαρμόσιμη ενέργεια

arc consistency   συνέπεια τόξου

architecture   αρχιτεκτονική

argument   επιχείρημα

arity   τάξη

artifact   τεχνούργημα

artificial intelligence   τεχνητή νοημοσύνη

strong   ισχυρή

weak   ασθενής

assertion   ισχυρισμός

assignment   ανάθεση

associative memory   συνειρμική μνήμη

assumption   υπόθεση

asymptotic analysis   ασυμπτωτική ανάλυση

Asymptotic Bounded Optimality   Ασυμπτωτική Φραγμένη Βελτιστοποίηση

ATMS   σύστημα διατήρησης αληθείας βασισμένο σε υποθέσεις

atomic event   ατομικό συμβάν

atomic sentence   ατομική πρόταση

atoms   άτομα (στη λογική)

augmentation   επαύξηση

augmented finite state machine   επαυξημένη μηχανη πεπερασμένων καταστάσεων

automata   αυτόματα

automated debugging   αυτοματοποιημένη αποσφαλμάτωση

automated reasoners   προγράμματα αυτοματοποιημένης συλλογιστικής

automatic sensing   αυτόματη αίσθηση

Autonomous Underwater Vehicle (ADV)   Αυτόνομο Υποβρύχιο Όχημα

autonomous vehicle   αυτόνομο όχημα

autonomy   αυτονομία

auxiliary variable   βοηθητική μεταβλητή

average reward   μέση ανταμοιβή

averaging over clairvoyancy   εξαγωγή μέσης τιμής από εικασίες

axiom   αξίωμα

action exclusion   αποκλεισμού ενέργειας

usable   χρησιμοποιήσιμο

axon   άξονας

B

b* (branching factor)   b* (παράγοντας διακλάδωσης)

B* search   αναζήτηση Β*

backgammon   τάβλι

background assumptions   υποθέσεις υποβάθρου

background knowledge   γνωστικό υπόβαθρο

background   υπόβαθρο

backjumping   εκτέλεση άλματος προς τα πίσω

back-propagation   οπισθοδιάδοση

backtracking   υπαναχώρηση

chronological   χρονολογική

dynamic   δυναμική

intelligent   ευφυής

search   αναζήτηση με

backward chaining   προς τα πίσω αλυσίδα εκτέλεσης

backward search   προς τα πίσω αναζήτηση

bagging   σακούλιασμα

bag of words   σάκος λέξεων

bandit problem   το πρόβλημα του ληστή

bang-bang control   έλεγχος με κοφτά χτυπήματα

baseline   γραμμή βάσης

Bayesian classifier   ταξινομητής Bayes

Bayesian model merging   συγχώνευση μοντέλων Bayes

Bayesian network   δίκτυο Bayes

Bayes-Nash equilibrium   ισορροπία Bayes-Nash

Bayes' rule   κανόνας του Bayes

behaviorism   συμπεριφορισμός

behavior language   γλώσσα συμπεριφορών

belief   πεποίθηση

degree   βαθμός

propagation   διάδοση

revision   αναθεώρηση

state   κατάσταση

update   ενημέρωση

Bellman equation   εξίσωση Bellman

Bellman update   ενημέρωση Bellman

benchmarking   μέτρηση επιδόσεων

best-first search   αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο

best possible prize   βέλτιστο δυνατό βραβείο

beta distribution   κατανομή βήτα

betting game   παιχνίδι στοιχήματος

bias, declarative   πόλωση, δηλωτική

bias weight   βάρος πόλωσης

biconditional   αμφίδρομη υποθετική πρόταση

bidirectional search   αμφίδρομη αναζήτηση

bigram model   διγραμμικό μοντέλο

bimodal   διτροπικός

binary decision diagram   δυαδικά διαγράμματα αποφάσεων

binary resolution   δυαδική ανάλυση

binding list   λίστα δεσμεύσεων

binocular stereopsis   διόφθαλμη στερεοσκοπική όραση

binomial nomenclature   διωνυμική ονοματολογία

bioinformatics   βιοπληροφορική

biological naturalism   βιολογικός νατουραλισμός (ή φυσιοκρατία)

biometrics   βιομετρία

bipartite matching   διμερές ταίριασμα

bit   δυαδικό ψηφίο, bit

blackboard architecture   αρχιτεκτονική μαυροπίνακα

blind search   τυφλή αναζήτηση

blocks world   κόσμος των κύβων

body   σώμα

Boltzmann machine   μηχανή Boltzmann

Boolean   Boolean, δυαδικός

boosting   ενδυνάμωση

bottom-up parsing   συντακτική ανάλυση από κάτω προς τα πάνω

boundary set   οριακό σύνολο

bounded optimality   φραγμένη βελτιστοποίηση

asymptotic (ABO)   ασυμπτωτική

bounded rationality   φραγμένη ορθολογικότητα

brain   εγκέφαλος

branch and bound   διακλάδωση και οριοθέτηση

branching factor   παράγοντας διακλάδωσης

effective   δραστικός

breadth-first search   αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος

bridge   μπριτζ (παιχνίδι με τραπουλόχαρτα)

brightness   φωτεινότητα

bunch   δέσμη

C

calculus   λογισμός

candidate definition   υποψήφιος ορισμός

candidate elimination   απαλοιφή υποψηφίων

canonical distribution   κανονική κατανομή

cardinal utility   σταθμητή χρησιμότητα

cart-pole problem   το πρόβλημα της άμαξας και του κονταριού

cascaded finite state transducers   διαδοχικοί μετατροπείς πεπερασμένων καταστάσεων

case-based reasoning   συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις

case folding   σύμπτυξη πεζών-κεφαλαίων

case   πτώση (στη γλωσσολογία)

category   κατηγορία

causal influence   αιτιολογική επιρροή

causal link   αιτιολογικός σύνδεσμος

causal network   αιτιολογικό δίκτυο

causal rules   αιτιολογικοί κανόνες

causation   αιτιότητα

cell decomposition   αποσύνθεση σε κελιά

exact   ακριβής

cell layout   διάταξη κελιών

central limit theorem   κεντρικό οριακό θεώρημα

certainty equivalent   βέβαιο ισοδύναμο

certainty factor   συντελεστής βεβαιότητας

CFG   γραμματική ανεξάρτητη από τα συμφραζόμενα

chain rule   κανόνας αλυσίδας

chance node   κόμβος τύχης

channel routing   δρομολόγηση καναλιών

charge-coupled device   συσκευή συζευγμένων στοιχείων

chart   διάγραμμα

chatbot   ρομπότ συνομιλίας

checkers   ντάμα

chemistry   χημεία

choice point   σημείο επιλογής

Chomsky Normal Form   Kανονική Mορφή Chomsky

chronological backtracking   χρονολογική υπαναχώρηση

circuit-based agent   πράκτορας βασισμένος σε κύκλωμα

circuit verification   επαλήθευση κυκλώματος

circumscription   οροθέτηση

prioritized   με προτεραιότητα

Clark completion   συμπλήρωση Clark

Clark Normal Form   Kανονική Mορφή Clark

classical planning   κλασικός σχεδιασμός

classification   ταξινόμηση

class probability   πιθανότητα κλάσης

clause   διαζευκτική πρόταση

closed class   κλειστή κλάση

closed-world assumption   υπόθεση του κλειστού κόσμου

closed world   κλειστός κόσμος

CLP   λογικός προγραμματισμός, με περιορισμούς

clustering   ομαδοποίηση

agglomerative   συσσωρευτική

cluster   ομάδα

coarticulation   συνάρθρωση

coastal navigation   ακτοπλοΐα

coercion   εξαναγκασμός

cognition   επίγνωση

cognitive   γνωστική

architecture   αρχιτεκτονική

modeling   μοντελοποίηση

psychology   ψυχολογία

science   επιστήμη

coherence relations   σχέσεις συνοχής

coin flip   στρίψιμο νομίσματος

combinatorial explosion   συνδυαστική έκρηξη

commitment   δέσμευση

epistemological   επιστημολογική

ontological   οντολογική

common sense   κοινός νους

communication   επικοινωνία

commutativity   αντιμεταθετικότητα

competition   ανταγωνισμός

compilation   μεταγλώττιση

complementary literals   συμπληρωματικά λεκτικά

complement   συμπλήρωμα

complete data   πλήρη δεδομένα

completeness   πληρότητα

completion   συμπλήρωση

complexity analysis   ανάλυση πολυπλοκότητας

complexity   πολυπλοκότητα

sample   δείγματος

space   χώρου

time   χρόνου

complex sentence   σύνθετη πρόταση

complex term   σύνθετος όρος

compliant motion   συμμορφώσιμη κίνηση

component   συνιστώσα

composite decision process   σύνθετη διαδικασία απόφασης

composite object   σύνθετο αντικείμενο

compositionality   συνθετικότητα

composition of substitutions   σύνθεση αντικαταστάσεων

compression   συμπίεση

computability   υπολογισιμότητα

computational learning theory   θεωρία υπολογιστικής μάθησης

computational learning   υπολογιστική μάθηση

computational neuroscience   υπολογιστική επιστήμη των νεύρων

computer graphics   γραφικά υπολογιστή

computer vision   μηχανική όραση

computer   υπολογιστής

conclusion of an implication   συμπέρασμα μιας συνεπαγωγής

concurrent action list   λίστα ταυτόχρονων ενεργειών

conditional υπό συνθήκη

distributions   κατανομές

effects   επιδράσεις

Gaussian   κατανομή Gauss

independence   ανεξαρτησία

planning   σχεδιασμός

probability table   πίνακας πιθανοτήτων

probability   πιθανότητα

sentence υποθετική πρόταση

steps   βήματα

conditioning case   δεσμεύουσα περίπτωση

configuration space   χώρος διαμόρφωσης

confirmation theory   θεωρία της επιβεβαίωσης

conflict-directed backjumping   υπαναχώρηση με άλμα κατευθυνόμενο από τη σύγκρουση

conflict   σύγκρουση

conformant planning   σύμμορφος σχεδιασμός

conjugate prior   συζυγής εκ των προτέρων

conjunction (logic)   σύζευξη (λογική)

conjunctive normal form   συζευκτική κανονική μορφή

conjunct ordering   διάταξη συζευκτέων

conjunct   συζευκτέος

connectionism   συνδεσμισμός

connectionist   συνδεσμικός

connection method   μέθοδος σύνδεσης

connective   συνδετικό

logical   λογικό

co-NP-complete   co-NP πλήρης

consciousness   συναίσθηση

conscious   συνειδητός

consequent   επακόλουθο

consistency   συνέπεια

consistent estimation   συνεπής εκτίμηση

consistent plan   συνεπές πλάνο


conspiracy number   συνωμοτικός αριθμός

constant symbol   σύμβολο σταθεράς

constraint   περιορισμός

binary   δυαδικός

entailment   λογικής κάλυψης

graph   γράφημα

logic programming   λογικός προγραμματισμός με

nonlinear   μη γραμμικός

ordering   διάταξης

preference   προτίμησης

propagation   διάδοση

recording   καταγραφή

resource   πόρων

satisfaction   ικανοποίηση

special   ειδικός

unary   μοναδιαίος

constructive induction   κατασκευαστική επαγωγή

context-free grammar   γραμματική ανεξάρτητη από τα συμφραζόμενα

context-sensitive grammar   γραμματική εξαρτώμενη από τα συμφραζόμενα

contingency problem   πρόβλημα ενδεχομένων

continuation   συνέχιση

continuity of preferences   συνέχεια των προτιμήσεων

continuous change   συνεχής αλλαγή

continuous planning   συνεχής σχεδιασμός

continuous speech   συνεχής ομιλία

contour   περίγραμμα

contraction   συστολή

contradiction   αντίφαση

contrapositive   αντιθετοαντίστροφος

controller   ελεγκτής

control theory   θεωρία ελέγχου

adaptive   προσαρμόσιμη

control   έλεγχος

lateral   πλευρικός

longitudinal   διαμήκης

uncertainty   αβεβαιότητα του

convention   σύμβαση

conversion to normal form   μετατροπή σε κανονική μορφή

convolution   συνέλιξη

cooperation   συνεργασία

coordinate frame   πλαίσιο συντεταγμένων

coordination game   παιχνίδι συντονισμού

coordination   συντονισμός

corpus-based   βασισμένο σε σώμα κειμένων

count noun   αριθμήσιμο ουσιαστικό

covariance   συνδιακύμανση

crack   ρωγμή

creativity   δημιουργικότητα

critical path method   μέθοδος κρίσιμης διαδρομής ή κρίσιμου μονοπατιού

critical point   κρίσιμο σημείο

critic   κριτική

cross-correlation   διασυσχέτιση

crossover   διασταύρωση

cross-validation   διασταυρωμένη επικύρωση

crossword puzzle   σταυρόλεξο

cryptarithmetic   κρυπταριθμητική

culling   ξεδιάλεγμα

cumulative learning   σωρευτική μάθηση

cumulative probability density function   σωρευτική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

curiosity   περιέργεια

current-best-hypothesis   τρέχουσα βέλτιστη υπόθεση

cutset conditioning   δέσμευση από το σύνολο αποκοπής

cybernetics   κυβερνητική

cycle cutest   σύνολο αποκοπής κύκλων

D

data-driven   οδηγούμενος από τα δεδομένα

data mining   εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

dative case   δοτική πτώση

debugging   αποσφαλμάτωση

decision analysis   ανάλυση αποφάσεων

decision analyst   αναλυτής αποφάσεων

decision list   λίστα αποφάσεων

decision maker   λήπτης αποφάσεων

decision network   δίκτυο αποφάσεων

decision node   κόμβος απόφασης

decision stump   υπόλειμμα απόφασης

decision theory   θεωρία αποφάσεων

decision tree   δένδρο αποφάσεων

expressiveness   εκφραστικότητα

pruning   κλάδεμα

decision   απόφαση

one-shot   μίας επιλογής

rational   ορθολογική

sequential   ακολουθιακή

declarative bias   δηλωτική πόλωση

declarativism   δηλωτικισμός

decomposability of lotteries   αποσυνθεσιμότητα των λοταριών

decomposition of plans   αποσύνθεση των πλάνων

deduction theorem   θεώρημα παραγωγής

deduction   παραγωγή

deductive databases   παραγωγικές βάσεις δεδομένων

default logic   λογική προεπιλογών

default reasoning   συλλογιστική προεπιλογών

default value   προεπιλεγμένη τιμή

definite clause grammar   γραμματική οριστικών προτάσεων

definite clauses   οριστικές προτάσεις

definition (logical)   ορισμός (λογικός)

deformable matching   ταίριασμα με παραμόρφωση

degree heuristic   ευρετικός μηχανισμός βαθμού

degree of belief   βαθμός πεποίθησης

degree of freedom   βαθμός ελευθερίας

controllable   ελεγχόμενος

effective   δραστικός

degree of truth   βαθμός αληθείας

delay line   γραμμή καθυστέρησης

deleted interpolation smoothing   εξομάλυνση παρεμβολής με διαγραφές

delete list   λίστα διαγραφών

deliberate layer   επίπεδο προσχεδιασμού

deliberately   προσχεδιασμένα

deliberate   προσχεδιάζω

deliberative   προσχεδιασμένος

delta rule   κανόνας δέλτα

demodulation   αποδιαμόρφωση

demodulator   αποδιαμορφωτής

dendrite   δενδρίτης

depth-first search   αναζήτηση πρώτα κατά βάθος

depth limit   όριο βάθους

depth of field   βάθος του πεδίου

derivational analogy   ετυμολογική αναλογία

derived sentences   παραγόμενες προτάσεις

descendant   απόγονος

description logic   περιγραφική λογική

descriptive theory   περιγραφική θεωρία

detachment   αποσύνδεση

detailed balance   αναλυτική ισορροπία

determination   καθορισμός

minimal   ελάχιστος

deterministic environment   αιτιοκρατικό περιβάλλον

deterministic node   αιτιοκρατικός κόμβος

diachronic   διαχρονικός

diagnosis   διάγνωση

diagnostic rule   διαγνωστικός κανόνας

diameter   διάμετρος

dictionary   λεξικό

difference engine   μηχανή διαφορών

differential drive   διαφορική οδήγηση

differential equation   διαφορική εξίσωση

differential   διαφορικός

differentiation   διαφόριση

diffuse reflection   διάχυτη ανάκλαση

digit recognition   αναγνώριση ψηφίων

Diophantine equations   Διοφαντικές εξισώσεις

Directed Acyclic Graph (DAG)   Κατευθυνόμενο Ακυκλικό Γράφημα

disabilities   ανικανότητες

disambiguation   αποσαφήνιση

discontinuities   ασυνέχειες

discount factor   παράγοντας προεξόφλησης

discourse   πραγματεία, ενιαίο κείμενο

coherent   συνεκτική

understanding   κατανόηση

discrete event   διακριτό συμβάν

discretization   διακριτοποίηση

discrimination net   δίκτυο διάκρισης

disjoint sets   ξένα σύνολα

disjunction   διάζευξη

disjunctive effects   διαζευκτικές επιδράσεις

disjunct   διαζευκτέος

disparity   ανομοιότητα

distribution   κατανομή

mixture   μείγματος

divide-and-conquer   διαίρει και βασίλευε

document classification   ταξινόμηση κειμένων

document clustering   ομαδοποίηση κειμένων

domain   πεδίο

dominance   κυριαρχία

stochastic   στοχαστική

strict   αυστηρή

dominant strategy equilibrium   ισορροπία κυρίαρχων στρατηγικών

dominant strategy   κυρίαρχη στρατηγική

dominated   κυριαρχούμενος

dominate   κυριαρχώ

dropping conditions   παράλειψη συνθηκών

d-separation   d διαχωρισμός

dualism   δυϊσμός

dynamical systems   δυναμικά συστήματα

dynamic backtracking   δυναμική υπαναχώρηση

dynamic Bayesian network   δυναμικό δίκτυο Bayes

dynamic decision network,   δυναμικό δίκτυο αποφάσεων

dynamic environment   δυναμικό περιβάλλον

dynamic programming   δυναμικός προγραμματισμός

dynamic stability   δυναμική ευστάθεια

dynamic state   δυναμική κατάσταση

dynamic weighting   δυναμική στάθμιση

E

earliest (start) time   νωρίτερος χρόνος (έναρξης)

economics   οικονομικά

edge detection   ανίχνευση ακμών

edge   ακμή

effector   συσκευή δράσης

effect   επίδραση

external   εξωτερική

internal   εσωτερική

negative   αρνητική

positive   θετική

primary   κύρια

secondary   δευτερεύουσα

egomotion   εγωκίνηση

EKF (Extended Kalman Filter)   Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman

electric motor   ηλεκτρικός κινητήρας

electronic circuits domain   πεδίο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

EM algorithm   αλγόριθμος μεγιστοποίησης αναμονής

structural   δομικός

emergent behavior   αναφαινόμενη συμπεριφορά

empiricism   εμπειρικισμός

English auction   αγγλική δημοπρασία

ensemble learning   συλλογική μάθηση

entailment constraint   περιορισμός λογικής κάλυψης

entailment   λογική κάλυψη

inverse   αντίστροφη

entail   καλύπτω λογικά

Entscheidungsproblem   πρόβλημα της απόφασης

enumeration   απαρίθμηση

environment   περιβάλλον

artificial   τεχνητό

class   κλάση του

competitive   ανταγωνιστικό

continuous   συνεχές

cooperative   συνεργατικό

deterministic   αιτιοκρατικό

discrete   διακριτό

dynamic   δυναμικό

game-playing   παιξίματος παιχνιδιών

generator   γεννήτρια του

history   ιστορικό

multiagent   πολυπρακτορικό

observable   παρατηρήσιμο

properties   ιδιότητες

semidynamic   ημι-δυναμικό

sequential   ακολουθιακό

single-agent   μονοπρακτορικό

static   στατικό

stochastic   στοχαστικό

strategic   στρατηγικό

epiphenomenal   επιφαινόμενος

episodic environment   επεισοδιακό περιβάλλον

epistemological commitment   επιστημολογική δέσμευση

epoch   εποχή

equality symbol   σύμβολο ισότητας

equality   ισότητα

equilibrium   ισορροπία

equivalence   ισοδυναμία

ergodic   εργοδικός

error   σφάλμα

function   συνάρτηση

sum of squared   άθροισμα τετραγώνων

ethics   ηθική

evaluation function   συνάρτηση αξιολόγησης

event   συμβάν

calculus   λογισμός

discrete   διακριτό

generalized   γενικευμένο

liquid   ρέον

evidence variable   μεταβλητή μαρτυρίας

evidence   μαρτυρία

evolution   εξέλιξη

machine   μηχανική

example   παράδειγμα

exceptions   εξαιρέσεις

exclusive or   αποκλειστικό Ή

execution monitoring   παρακολούθηση εκτέλεσης

execution   εκτέλεση

executive layer   επίπεδο εκτέλεσης

exhaustive decomposition   εξαντλητική αποσύνθεση

existential graph   υπαρξιακό γράφημα

Existential Instantiation   Υπαρξιακός Προσδιορισμός

Existential Introduction   Εισαγωγή Υπαρξιακών Προτάσεων

expansion (of states)   επέκταση (καταστάσεων)

expectation maximization   μεγιστοποίηση αναμονής

expected monetary value   αναμενόμενη χρηματική αξία

expected utility   αναμενόμενη χρησιμότητα

expected value (in a game tree)   αναμενόμενη τιμή (σε ένα δένδρο παιχνιδιού)

expert system   έμπειρο σύστημα

decision-theoretic   θεωρίας αποφάσεων

explanation-based learning   μάθηση βασισμένη στις εξηγήσεις

explanation   εξήγηση

exploration function   συνάρτηση εξερεύνησης

exploration problem   πρόβλημα εξερεύνησης

exploration   εξερεύνηση

Extended Kalman Filter (EKF)   Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman

extension (of a causal link)   επέκταση (ενός αιτιολογικού συνδέσμου)

extension (of a concept)   έκταση (μιας έννοιας)

extension (of default theory)   έκταση (της θεωρίας προεπιλογών)

externalities   εξωτερικότητες

extrinsic property   εξωγενής ιδιότητα

F

face detection   ανίχνευση προσώπων

factoring   παραγοντοποίηση

factor   παράγοντας

fact   γεγονός

failure model   μοντέλο αποτυχίας

false negative   εσφαλμένο αρνητικό

false positive   εσφαλμένο θετικό

family tree   οικογενειακό δένδρο

feature   χαρακτηριστικό

feedback loop   βρόχος ανάδρασης

feed-forward network   δίκτυο με προς τα εμπρός τροφοδότηση

fertility   γονιμότητα

Fifth Generation project   πρόγραμμα 5ης γενιάς

figure of speech   τρόπος ομιλίας

filtering   φιλτράρισμα

finite domain   πεπερασμένο πεδίο

finite horizon   πεπερασμένος ορίζοντας

finite-state machine   μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων

first-order logic   λογική πρώτης τάξης

first-order probabilistic logic   πιθανοτική λογική πρώτης τάξης

fixation   εστίαση

fixed-lag smoothing   εξομάλυνση σταθερής υστέρησης

fixed point   σταθερό σημείο

flaw   σφάλμα

floor-planning   σχεδιασμός δαπέδου

fluent calculus   λογισμός ρευστών

fluent   ρευστό

focus of expansion   εστία επέκτασης

focus spaces   χώροι εστίασης

focus   εστία

folk psychology   ψυχολογία του πλήθους

force sensor   αισθητήρας δύναμης

foreshortening   προοπτική απεικόνιση

foreshorten   απεικονίζω προοπτικά

formal language   τυπική γλώσσα

formulate   διατυπώνω

forward-backward algorithm   αλγόριθμος εμπρός-πίσω

forward chaining   προς τα εμπρός αλυσίδα εκτέλεσης

forward checking   πρώιμος έλεγχος

forward pruning   πρώιμο κλάδεμα

forward search for planning   προς τα εμπρός αναζήτηση για το σχεδιασμό

four-color map problem   πρόβλημα τετράχρωμου χάρτη

frame   πλαίσιο

free space   ελεύθερος χώρος

free will   ελεύθερη βούληση

frequentists   συχνοτικοί, οι υποστηρικτές της άποψης ότι οι πιθανότητες προέρχονται από τη συχνότητα εμφάνισης

fringe   σύνορο

functional dependency   συναρτησιακές εξαρτήσεις

functionalism   φονξιοναλισμός

functional programming   συναρτησιακός προγραμματισμός

functional specification theory   συναρτησιακή θεωρία προδιαγραφών

function   συνάρτηση

approximation   προσέγγιση της

approximator   αυτός που την προσεγγίζει

symbol   σύμβολο της

total   ολική

futility pruning   κλάδεμα ματαιότητας

fuzzy control   ασαφής έλεγχος

fuzzy set   ασαφές σύνολο

G

gain parameter   παράμετρος κέρδους

gain ratio   λόγος κέρδους

gambling   τζόγος

game   παιχνίδι

constant-sum   σταθερού αθροίσματος

inspection   επιθεώρησης

multi player   με πολλούς παίκτες

of chance   τύχης

partial information   μερικής πληροφόρησης

repeated   επαναλαμβανόμενο

theory   θεωρία (παιγνίων)

zero-sum   μηδενικού αθροίσματος

gate (logic)   πύλη (λογική)

Gaussian distribution   κατανομή Gauss

Gaussian error model   μοντέλο σφάλματος Gauss

Gaussian filter   φίλτρο Gauss

Gauss-Jordan elimination   απαλοιφή Gauss-Jordan

generality   γενικότητα


generalization hierarchy   ιεραρχία γενικεύσεων

generalization   γενίκευση

generalized cylinder   γενικευμένος κύλινδρος

generalized event   γενικευμένο συμβάν

general ontology   γενική οντολογία

General Problem Solver   Γενικός Επιλυτής Προβλημάτων

generation (of states)   παραγωγή (καταστάσεων)

generative capacity   παραγωγική ικανότητα

generic robot language   γενική γλώσσα ρομπότ

genetic algorithm   γενετικός αλγόριθμος

genetic programming   γενετικός προγραμματισμός

Geometry Theorem Prover   Αποδείκτης Θεωρημάτων Γεωμετρίας

Gibbs sampler   δειγματολήπτης Gibbs

global localization   καθολικός εντοπισμός

Global Positioning System (GPS)   Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού

goal   στόχος

formulation   διατύπωση του

inferential   συμπερασματικός

predicate   κατηγόρημα του

serializable   σειριοποιήσιμος

Goldbach's conjecture   εικασία του Goldbach

gold standard   χρυσό πρότυπο

graceful degradation   αρμονικός υποβιβασμός

gradient descent   κατάβαση πλαγιάς

grammar   γραμματική

augmented   επαυξημένη

categorial   κατηγοριακή

context-free   ανεξάρτητη από τα συμφραζόμενα

context-sensitive   εξαρτώμενη από τα συμφραζόμενα

definite clause (DCG)   οριστικών προτάσεων

formal   τυπική

formalism   τυπολογία

lexical-functional (LFG)   λεξικολογική-συναρτησιακή

prescriptive   κανονιστική

recursively enumerable   αναδρομικά απαριθμήσιμη

regular   κανονική

tree-adjoining (TAG)   γειτνιάζουσα με δένδρο

graphical model   γραφικό μοντέλο

grasping   σύλληψη

greedy search   άπληστη αναζήτηση

grid, rectangular   πλέγμα, ορθογώνιο

gripper   λαβίδα

grounding   θεμελίωση

ground resolution theorem   θεώρημα βασικής ανάλυσης

ground term   βασικός όρος

H

halting problem   πρόβλημα τερματισμού

Hamming distance   απόσταση Hamming

hash table   πίνακας κατακερματισμού

head of a clause   κεφαλή μιας διαζευκτικής πρότασης

heavy-tailed distribution   κατανομή με βαριά ουρά

hedonic calculus   ηδονικός λογισμός

Herbrand base   βάση Herbrand

Herbrand's theorem   θεώρημα του Herbrand

Herbrand universe   σύμπαν Herbrand

heuristic   ευρετικός μηχανισμός

admissible   παραδεκτός

composite   σύνθετος

degree   βαθμού

domain-independent   ανεξάρτητος από το πεδίο

empty-delete-list   κενής λίστας διαγραφών

straight-line   ευθύγραμμης απόστασης

hexapod   εξάποδο

hidden Markov model   κρυφό μοντέλο Markov

hidden unit   κρυφή μονάδα

hidden variable   κρυφή μεταβλητή

hierarchical decomposition   ιεραρχική αποσύνθεση

Hierarchical Task Network (HTN)   Ιεραρχικό Δίκτυο Εργασιών

higher-order logic   λογική ανώτερης τάξης

hill climbing   αναρρίχηση λόφων

hindsight   ύστερη γνώση

hit list   λίστα επιτυχιών

holistic context   ολιστικό περιβάλλον

homeostatic   ομοιοστατικό

homophone   ομόφωνα

Hopfield network   δίκτυο Hopfield

horizon effect   επίδραση του ορίζοντα

horizon   ορίζοντας

Horn clause   πρόταση Horn

Horn form   μορφή Horn

HTN (Hierarchical Task Network)   Ιεραρχικό Δίκτυο Εργασιών

human judgment   ανθρώπινη κρίση

humanoid robot   ανθρωποειδές ρομπότ

human performance   ανθρώπινη απόδοση

human preference   ανθρώπινη προτίμηση

Hungarian algorithm   Ουγγρικός αλγόριθμος

hybrid architecture   υβριδική αρχιτεκτονική

hyperparameter   υπερπαράμετρος

hypertree width   πλάτος υπερδένδρου

hypothesis   υπόθεση

I

i.i.d. (independently and identically distributed)   ανεξάρτητα και πανομοιότυπα κατανεμημένος

identification in the limit   αναγνώριση στο όριο

identity theory   θεωρία ταυτότητας

ignorance   άγνοια

ILP (Inductive Logic Programming)   Επαγωγικός Λογικός Προγραμματισμός

image   εικόνα

processing   επεξεργασία

retrieval   ανάκτηση

segmentation   κατάτμηση

imaging sensor   αισθητήρας λήψης εικόνας

implementation level   επίπεδο υλοποίησης

implication   συνεπαγωγή

implicative normal form   συνεπαγωγική κανονική μορφή

implicit effect   έμμεση επίδραση

importance sampling   δειγματοληψία σπουδαιότητας

incompleteness   μη πληρότητα

inconsistent support   ασυνεπής υποστήριξη

incorporation   ενσωμάτωση

incremental learning   αυξητική μάθηση

independence   ανεξαρτησία

absolute   απόλυτη

conditional   υπό συνθήκη

marginal   περιθώριος

independent subproblems   ανεξάρτητα υποπροβλήματα

indeterminacy   απροσδιοριστία

bounded   φραγμένη

unbounded   μη φραγμένη

indexical   ενδείκτης

indexing   ευρετηριασμός

indicator variable   μεταβλητή δείκτη

indifference, principle of   αδιαφορία, αρχή της

individuation   εξατομίκευση

induction   επαγωγή

constructive   κατασκευαστική

mathematical   μαθηματική

inductive inference   επαγωγικός συμπερασμός

pure   αμιγής

inductive learning   επαγωγική μάθηση

Inductive Logic Programming (ILP)   Επαγωγικός Λογικός Προγραμματισμός

inequality constraints   ανισοτικοί περιορισμοί

inertial sensor   αδρανειακός αισθητήρας

inference   συμπερασμός

probabilistic   πιθανοτικός

procedure   διαδικασία

rule   με κανόνες

inferential equivalence   συμπερασματική ισοδυναμία

infinite horizon problems   προβλήματα με τον άπειρο ορίζοντα

infinite horizon   άπειρος ορίζοντας

influence diagram   διάγραμμα επιρροών

information   πληροφορία

extraction   εξαγωγή

gain   κέρδος

gathering   συλλογή

retrieval   ανάκτηση

theory   θεωρία

value   αξία

informed search   πληροφορημένη αναζήτηση

inheritance   κληρονομικότητα

initial state   αρχική κατάσταση

input resolution   ανάλυση εισόδου

inside-outside algorithm   αλγόριθμος μέσα-έξω

instance   στιγμιότυπο

insurance premium   ασφάλιστρο

integrability   ολοκληρωσιμότητα

integrity constraints   περιορισμοί ακεραιότητας

intelligence   νοημοσύνη

intention (discourse)   πρόθεση (στην ομιλία)

intentionality   εκ προθέσεως

intentional stance   στάση πρόθεσης

intentional state   κατάσταση πρόθεσης

intercausal reasoning   διααιτιολογική συλλογιστική

interleaving (search and action)   διαπλοκή (αναζήτησης και δράσης)

interlingual   διαγλωσσικός

interlingua   διαγλώσσα

interlinguistics   διαγλωσσολογία

intermediate form   ενδιάμεση μορφή

internal state   εσωτερική κατάσταση

Internet search   αναζήτηση στο διαδίκτυο

Internet shopping   διαδικτυακές αγορές

Internet   Διαδίκτυο

interpretation   ερμηνεία

pragmatic   πραγματολογική

semantic   σημασιολογική

interreflections   διαδοχικές ανακλάσεις

interval   διάστημα

intractability   δυσεπιλυσιμότητα

intrinsic property   εγγενής ιδιότητα

introspection   ενδοσκόπηση

inverse entailment   αντίστροφη λογική κάλυψη

inverse game theory   αντίστροφη θεωρία παιγνίων

inverse kinematics   αντίστροφη κινηματική

inverse link   αντίστροφος σύνδεσμος

inverse method   αντίστροφη μέθοδος

inverse resolution   αντίστροφη ανάλυση

inverted pendulum   αντεστραμμένο εκκρεμές

IQ test   τεστ ευφυΐας

irrationality   παραλογισμός

iterative deepening   επαναληπτική εκβάθυνση

iterative expansion   επαναληπτική επέκταση

J

job shop scheduling   χρονοπρογραμματισμός εργασιών

joint action   συνδυασμένη ενέργεια

joint intention   συνδυασμένη πρόθεση

joint plan   συνδυασμένο πλάνο

joint probability distribution   συνδυασμένη κατανομή πιθανότητας

full   πλήρης

join tree   δένδρο συνένωσης

junction type   τύπος συνένωσης

justification   δικαιολόγηση

K

Kalman filter   φίλτρο Kalman

switching   μεταστρεφόμενο

Kalman gain matrix   μήτρα κέρδους Kalman

kernel function   συνάρτηση πυρήνα

polynomial   πολυωνυμική

kernelization   πυρηνοποίηση

kernel machine   μηχανές πυρήνα

kernel model   μοντέλο πυρήνα

kidnapping problem   πρόβλημα της απαγωγής

kinematic state   κινηματική κατάσταση

kinematics   κινηματική

kinship domain   πεδίο των συγγενειών

knowledge   γνώση

acquisition   απόκτηση

background   υπόβαθρο

base   βάση

commonsense   κοινής λογικής

diagnostic   διαγνωστική

engineering   μηχανική

model-based   βασισμένη σε μοντέλο

precondition   προϋπόθεση

prior   προηγούμενη

representation   αναπαράσταση

source   πηγή

Kolmogorov axioms   αξιώματα του Kolmogorov

Kolmogorov complexity   πολυπλοκότητα Kolmogorov

L

landmark   ορόσημο

landscape   τοπίο

language   γλώσσα

formal   τυπική

generation   παραγωγή

markup   σήμανσης

model   μοντέλο

natural   φυσική

perception   αντίληψη

processing   επεξεργασία

situated   εξαρτώμενη από την περίσταση

translation   μετάφραση

understanding   κατανόηση

latent Dirichlet allocation   λανθάνουσα κατανομή του Dirichlet

latent semantic indexing   λανθάνων σημασιολογικός ευρετηριασμός

latent variable   λανθάνουσα μεταβλητή

latest (start) time   αργότερος χρόνος (έναρξης)

lattice theory   θεωρία πλεγμάτων

laws of thought   νόμοι της σκέψης

layers   επίπεδα

laziness   τεμπελιά

leaf node   κόμβος-φύλλο

leak node   κόμβος διαρροής

leaping to conclusions   πρόωρη εξαγωγή συμπερασμάτων

learning   μάθηση

active   ενεργητική

curve   καμπύλη

ensemble   συλλογική


explanation-based   βασισμένη στις εξηγήσεις

incremental   αυξητική

inductive   επαγωγική

instance-based   βασισμένη στα στιγμιότυπα

nonparametric   μη-παραμετρική

passive   παθητική

reinforcement   ενισχυτική

relevance-based   βασισμένη στη συνάφεια

statistical   στατιστική

supervised   επιβλεπόμενη

top-down   από πάνω προς τα κάτω

unsupervised   μη επιβλεπόμενη

least commitment   ελάχιστη δέσμευση

least-constraining-value heuristic   ευρετικός μηχανισμός της λιγότερο δεσμευτικής τιμής

leave-one-out   με μία παράλειψη

left-corner parser   συντακτικός αναλυτής αριστερής γωνίας

left-recursive rules   αριστερά-αναδρομικοί κανόνες

legal reasoning   νόμιμος συλλογισμός

lens system   σύστημα φακών

lens   φακός

leveled off (planning graph)   τερματισμένο (γράφημα σχεδιασμού)

level sum   άθροισμα επιπέδων

level   επίπεδο (στα γραφήματα σχεδιασμού)

lexicalized PCFG   λεξικοποιημένο PCFG

lexicon   λεξικό

liability   νομική ευθύνη

life insurance   ασφάλεια ζωής

lifting lemma   λήμμα της ανύψωσης

lifting   ανύψωση

light   φως

likelihood weighting   στάθμιση πιθανότητας

likelihood   πιθανότητα

limb   προεξέχον άκρο

limited rationality   περιορισμένη ορθολογικότητα

linearization   γραμμικοποίηση

linear   γραμμική/γραμμικός

algebra   άλγεβρα

constraint   περιορισμός

Gaussian   κατανομή Gauss

input resolution   ανάλυση εισόδου

interpolation smoothing   εξομάλυνση παρεμβολής

programming   προγραμματισμός

regression   παλινδρόμηση

resolution   ανάλυση

separability   διαχωρισιμότητα

separator   διαχωριστής

line labeling   χαρακτηρισμός γραμμών

line search   ευθύγραμμη αναζήτηση

linguistics   γλωσσολογία

computational   υπολογιστική

linkage constraints   περιορισμοί διασύνδεσης

liquid event   ρέον συμβάν

liquids   ρευστά

list   λίστα

literal   λεκτικό

local beam search   τοπική ακτινική αναζήτηση

locality   τοπικότητα

localization   εντοπισμός

locally structured system   τοπικά δομημένο σύστημα

local search   τοπική αναζήτηση

locking   κλείδωμα

logical   λογικός/λογική

agent   πράκτορας

inference   συμπερασμός

positivism   θετικισμός

reasoning   συλλογιστική

logicism   λογικισμός

logic programming   λογικός προγραμματισμός

constraint   με περιορισμούς

inductive (ILP)   επαγωγικός

tabled   με πίνακες

logic   λογική

default   προεπιλογών

dynamic   δυναμική

first-order   πρώτης τάξης

fuzzy   ασαφής

higher-order   υψηλότερης τάξης

inductive   επαγωγική

modal   τροπική

non monotonic   μη μονοτονική

propositional   προτασιακή

resolution   ανάλυση

logistic function   συνάρτηση logistic

logit distribution   κατανομή logit

log likelihood   λογαριθμική πιθανότητα

long-distance dependencies   εξαρτήσεις μεγάλης απόστασης

long-term memory   μακροπρόθεσμη μνήμη

look ahead   προεξετάζω

lookup table   πίνακας αναζήτησης

loopy propagation   διάδοση με βρόχους

lottery   λοταρία

M

machine evolution   μηχανική εξέλιξη

machine learning   μηχανική μάθηση

machine translation   μηχανική μετάφραση

macrop (macro operator)   μακροτελεστής

magic set   μαγικό σύνολο

Mahalanobis distance   απόσταση Mahalanobis

majority function   συνάρτηση πλειοψηφίας

manipulator   χειριστήριο

marginalization   περιθωριοποίηση

Markov  

blanket   κάλυμμα

chain Monte Carlo   αλυσίδα Monte Carlo

chain   αλυσίδα

decision process   διαδικασία απόφασης

process   διαδικασία

mass noun   μαζικό ουσιαστικό

mass spectrometer   φασματογράφος μάζας

material advantage   πλεονέκτημα υλικού

materialism   υλισμός

eliminative   εξαλειπτικός

material value   αξία υλικού

mathematical induction schema   σχήμα μαθηματικής επαγωγής

mathematics   μαθηματικά

matrix   πίνακας, μήτρα

maximin equilibrium   ισορροπία maximin

maximum a posteriori   εξ των υστέρων μέγιστη

maximum expected utility   μέγιστη αναμενόμενη χρησιμότητα

maximum likelihood   μέγιστη πιθανότητα

max-level   επίπεδο-max

max norm   νόρμα max

measurement   μέτρηση

mechanism design   σχεδίαση μηχανισμών

mechanism   μηχανισμός

medical diagnosis   ιατρική διάγνωση

Meet   Συναντά (σχέση διαστημάτων)

megavariable   μεγαμεταβλητή

memoization   απομνημόνευση

memory-based translation   μετάφραση βασισμένη στη μνήμη

memory requirements   απαιτήσεις μνήμης

memory   μνήμη

mental model   διανοητικό μοντέλο

mental objects   διανοητικά αντικείμενα

mental states   διανοητικές καταστάσεις

mereology   μερολογία

metadata   μεταδεδομένα

metalevel state space   μεταεπίπεδο χώρου καταστάσεων

metaphor   μεταφορά

metaphysics   μεταφυσική

metareasoning   μετασυλλογιστική

decision-theoretic   βασισμένη στη θεωρία αποφάσεων

metarule   μετακανόνας

metonymy   μετωνυμία

MGD (Most General Ynifier)   MGD (Πιο Γενικός Ενοποιητής)

micromort   πιθανότητα θανάτου μία στο εκατομμύριο

microworld   μικρόκοσμος

million queens problem   πρόβλημα του ενός εκατομμυρίου βασιλισσών

min-contlicts   ελάχιστες συγκρούσεις

mind-body problem   πρόβλημα του νου και του σώματος

mind   νους

minesweeper   ναρκαλιευτής

minimal model   ελάχιστο μοντέλο

minimax algorithm   αλγόριθμος minimax

minimax decision   απόφαση με minimax

minimum description length   ελάχιστο μήκος περιγραφής

minimum remaining values   ελάχιστες απομένουσες τιμές

minimum slack   ελάχιστο περιθώριο

minimum spanning tree   ελάχιστα απλωμένο δένδρο

mixed strategy   μικτή στρατηγική

mixing time   χρόνος ανάμιξης

mixture of Gaussians   μείγμα κατανομών Gauss

mixture   μείγμα

modal logic   τροπική λογική

modal operator   τροπικός τελεστής

model-based reasoning   συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλο

model checking   έλεγχος μοντέλων

model   μοντέλο

causal   αιτιολογικό

kernel   πυρήνα

sensor   αισθητήρα

transition   μετάβασης

Modus Ponens   τρόπος του θέτειν

Generalized   γενικευμένος

monism   μονισμός

monitoring   παρακολούθηση

monotone condition   συνθήκη μονοτονίας

monotonicity   μονοτονικότητα

Monte Carlo algorithm   αλγόριθμος Monte Carlo

Monte Carlo localization   εντοπισμός Monte Carlo

morphing   μεταμόρφωση

Most General Unifier (MGU)   Πιο Γενικός Ενοποιητής

motion model   μοντέλο κίνησης

motion parallax   παράλλαξη κίνησης

motion   κίνηση

compliant   συμμορφώσιμη

guarded   φρουρούμενη

MRS (Metalevel Reasoning System)   Σύστημα Συλλογισμών σε Μεταεπίπεδο

MST (Minimum Spanning Tree)   Ελάχιστα Απλωμένο Δένδρο

multiagent planning   πολυπρακτορικός σχεδιασμός

multi agent systems   πολυπρακτορικά συστήματα

multiattribute utility theory   πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμοτήτων

multibody planning   πολυσωματικός σχεδιασμός

multimodal   πολυτροπικός

multiply connected network   πολλαπλά συνδεδεμένο δίκτυο

multivariate   πολυμεταβλητή

Murphy's Law   Νόμος του Murphy

music   μουσική

mutagenicity   μεταλλαξογόνος

mutation   μετάλλαξη

mutex   σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού

mutual exclusion   αμοιβαίος αποκλεισμός

Mutual Preferential Independence (MPI)   Αμοιβαία Ανεξαρτησία Προτιμήσεων

Mutual Utility Independence (MUI)   Αμοιβαία Ανεξαρτησία Χρησιμοτήτων

myopic policy   μυωπική πολιτική

mysticism   μυστικισμός

N

naive Bayes   απλοϊκό μοντέλο Bayes

narrow content   στενό περιεχόμενο

Nash equilibrium   ισορροπία Nash

natural deduction   φυσική παραγωγή

natural kind   φυσικό είδος

natural language   φυσική γλώσσα

natural numbers   φυσικοί αριθμοί

navigation function   συνάρτηση πλοήγησης

nearest neighbor   πλησιέστερος γείτονας

negated literal   αρνημένο λεκτικό

negation as failure   άρνηση ως αποτυχία

negation   άρνηση

negative example   αρνητικό παράδειγμα

negligence   αμέλεια

neural computation   νευρωνικός υπολογισμός

neural network   νευρωνικό δίκτυο

neurobiology   νευροβιολογία

neuron   νευρώνας

neuroscience   επιστήμη των νεύρων

NLP (Natural Language Processing)   Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

noise   θόρυβος

noisy-OR   ενθόρυβη διάζευξη

nominative case   ονομαστική πτώση

noncomputability   μη υπολογισιμότητα

nondeterministic   μη αιτιοκρατικός

nonepisodic   μη επεισοδιακό

nonholonomic   μη ολονομικό

nonlinear plan   μη γραμμικό πλάνο

nonmonotonicity   μη μονοτονικότητα

nonmonotonic logic   μη μονοτονική λογική

non terminal symbol   μη τερματικό σύμβολο

normal distribution   κανονική κατανομή

normalization   κανονικοποίηση

normative theory   κανονιστική θεωρία

notation   σημειογραφία

noughts and crosses   κύκλοι και σταυροί

noun phrase   ονοματική πρόταση

NP (hard problems)   NP (δύσκολα προβλήματα)

NP-complete   NP-πλήρης

number theory   θεωρία αριθμών

O

objective case   αιτιατική πτώση

objective function   αντικειμενική συνάρτηση

objectivism   αντικειμενισμός

object-oriented programming   αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

object recognition   αναγνώριση αντικειμένου

object   αντικείμενο

composite   σύνθετο

observable   παρατηρήσιμος

observation model   μοντέλο παρατήρησης

observation sentences   προτάσεις παρατήρησης

occupancy grid   πλέγμα κατάληψης

occupied space   κατειλημμένος χώρος

occur check   έλεγχος ύπαρξης

Ockham's razor   ξυράφι του Ockham

offline search   offline αναζήτηση

omniscience   παντογνωσία

logical   λογική

one-shot decision   απόφαση μιας επιλογής

online search   online αναζήτηση

ontological commitment   οντολογική δέσμευση

ontological engineering   οντολογική μηχανική

ontology   οντολογία

upper   άνω

opacity   αδιαφάνεια

open class   ανοικτή κλάση

open coding   ανοικτή κωδικοποίηση

open loop   ανοικτός βρόχος

open preconditions   ανοικτές προϋποθέσεις

open world assumption   υπόθεση ανοικτού κόσμου

operationality   λειτουργικότητα

operations research   επιχειρησιακή έρευνα

optical character recognition   οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

optical flow   οπτική ροή

optimal controllers   βέλτιστοι ελεγκτές

optimal control theory   θεωρία βέλτιστου ελέγχου

optimality theory   θεωρία του βέλτιστου (στη γλωσσολογία)

optimality   βέλτιστη συμπεριφορά

optimally efficient algorithm   βέλτιστα αποδοτικός αλγόριθμος

optimal solution   βέλτιστη λύση

optimizer, peephole   βελτιστοποιητής κλειδαρότρυπας

orderability   διαταξιμότητα

ordering constraint   περιορισμός διάταξης

ordinal utility   διατακτική χρησιμότητα

overconstrained   υπερπεριορισμένος

overfitting   υπερπροσαρμογή

overgeneration   υπερπαραγωγή

overriding   παραμερισμός

P

packed forest   συμπιεσμένο δάσος

packed tree   συμπιεσμένο δένδρο

paradox   παράδοξο

parallel distributed processing   παράλληλη κατανεμημένη επεξεργασία

parallelism   παραλληλισμός

parallel lines   παράλληλες ευθείες

parallel search   παράλληλη αναζήτηση

parameter independence   ανεξαρτησία παραμέτρων

parameter   παράμετρος

paramodulation   παραδιαμόρφωση

parent node   γονικός κόμβος

Pareto dominated   κυριαρχούμενο κατά Pareto

Pareto optimal   Pareto βέλτιστο

parity function   συνάρτηση ισοτιμίας

parse tree   συντακτικό δένδρο

parsing   συντακτική ανάλυση

bottom-up   από κάτω προς τα πάνω

chart   διαγραμματική

top-down   από πάνω προς τα κάτω

partial-order planning   σχεδιασμός μερικής διάταξης

particle filtering   φιλτράρισμα σωματιδίων

partition   διαμέριση

Parzen window   παράθυρο Parzen

Pascal's wager   το στοίχημα του Pascal

path consistency   συνέπεια διαδρομής

path cost   κόστος διαδρομής

path planning   σχεδιασμός διαδρομών

path   διαδρομή, μονοπάτι

pattern database   βάση δεδομένων προτύπων

pattern matching   ταίριασμα προτύπων

payoff function   συνάρτηση απολαβής

PD controller   ελεγκτής PD

PDDL (Planning Domain Definition Language)   Γλώσσα Ορισμού Πεδίων Σχεδιασμού

Peano axioms   αξιώματα του Peano

peeking   κρυφοκοίταγμα

perception   αντίληψη

perceptron   αισθητήρας

percept sequence   ακολουθία αντιλήψεων

percept   αντίληψη

performance element   στοιχείο εκτέλεσης

performance measure   μέτρηση απόδοσης

perpetual punishment   διαρκής τιμωρία

perplexity   περιπλοκή

persistence action   ενέργεια διατήρησης

persistence arc   τόξο διατήρησης

persistent failure model   μοντέλο εξακολουθητικής αποτυχίας

perspective projection   προοπτική προβολή

perspective   προοπτική

phase transition   μετάβαση φάσης

phenomenology   φαινομενολογία

philosophy   φιλοσοφία

phoneme   φώνημα

phone model   μοντέλο φθόγγων

phone number   τηλεφωνικός αριθμός

phonetic alphabet   φωνητικό αλφάβητο

phone   φθόγγος

phonology   φωνολογία

photogrammetry   φωτογραμμομετρία

photometry   φωτομετρία

photosensitive spot   φωτοευαίσθητο σημείο

phrase structure   δομή φράσης

phrase   φράση

PID controller   ελεγκτής PID

pigeons   περιστέρια

pinhole camera   φωτογραφική μηχανή σημειακής οπής ή στενωπική φωτογραφική μηχανή

pitch   κίνηση επάνω-κάτω

pixel   εικονοστοιχείο

planetary rover   διαστημικό όχημα

Planning Domain Definition Language (PDDL)   Γλώσσα Ορισμού Πεδίων Σχεδιασμού

planning   σχεδιασμός

case-based   βασισμένος στις περιπτώσεις

classical   κλασικός

conditional   υπό συνθήκη

conformant   σύμμορφος

contingency   με ενδεχόμενα

continuous   συνεχής

hierarchical   ιεραρχικός

linear   γραμμικός

multiagent   πολυπρακτορικός

multibody   πολυσωματικός

non-interleaved   μη-διαπλεκόμενος

partial-order   μερικής διάταξης

reactive   αντιδραστικός

route   διαδρομών

sensorless   χωρίς αισθητήρες

plan   πλάνο

conditional   υπό συνθήκη

consistent   συνεπές

continuous   συνεχές

joint   συνδυασμένο

nonlinear   μη γραμμικό

plateaux   οροπέδιο

ply   στρώση

pneumatic actuation   αεροκίνητη ενεργοποίηση

point-to-point motion   κίνηση σημείο προς σημείο

pointwise product   σημειακό γινόμενο

poker hands   πόκερ, μοίρασμα χαρτιών

policy   πολιτική

asynchronous   ασύγχρονη

modified   τροποποιημένη

optimal   βέλτιστη

proper   κατάλληλη

polite convention   ευγενική σύμβαση

polytree   πολυδένδρο

pose estimation   εκτίμηση της στάσης

pose   στάση

positive example   θετικό παράδειγμα

positivism, logical   θετικισμός, λογικός

possibility axiom   αξίωμα δυνατότητας

possibility theory   θεωρία δυνατοτήτων

possible world   δυνατός κόσμος

posterior probability   εκ των υστέρων πιθανότητα

pragmatic interpretation   πραγματολογική ερμηνεία

pragmatics   πραγματολογία

precision   ακρίβεια

precondition axiom   αξίωμα προϋποθέσεων

precondition   προϋπόθεση

predecessor   προκάτοχος

predicate calculus   κατηγορηματικός λογισμός

predicate indexing   ευρετηριασμός κατηγορημάτων

predicate symbol   σύμβολο κατηγορήματος

predicate   κατηγόρημα

prediction   πρόβλεψη

preference independence   ανεξαρτησία προτιμήσεων

preference   προτίμηση

monotonic   μονοτονική


premise   προϋπόθεση

prioritized sweeping   σάρωση με προτεραιότητα

priority queue   ουρά προτεραιότητας

prior knowledge   προηγούμενη γνώση

prior probability   εκ των προτέρων πιθανότητα

prismatic joint   πρισματική άρθρωση

Probabilistic Context-Free Grammar (PCFG)   Πιθανοτική Γραμματική Ανεξάρτητη από τα Συμφραζόμενα

probabilistic language model   πιθανοτικό μοντέλο γλώσσας

probabilistic network   πιθανοτικό δίκτυο

probabilistic roadmap   πιθανοτικός οδικός χάρτης

probabilistic   πιθανοτικός

probability   πιθανότητα

conditional   υπό συνθήκη

conjunctive   συζευκτική

marginal   περιθώριος

prior   εκ των προτέρων

probably approximately correct   πιθανώς προσεγγιστικά σωστός

probit distribution   κατανομή probit

procedural approach   διαδικαστική προσέγγιση

procedural attachment   διαδικαστικό προσάρτημα

process   διαδικασία

production system   σύστημα παραγωγής

production   παραγωγή

product rule   κανόνας γινομένου

programming language   γλώσσα προγραμματισμού

program synthesis   σύνθεση προγραμμάτων

projection   προβολή

pronunciation model   μοντέλο προφοράς

pronunciation   προφορά

proof   απόδειξη

property   ιδιότητα

propositional attitude   προτασιακή διάθεση

propositional Horn clause inference   προτασιακός συμπερασμός με προτάσεις Horn

propositionalization   μετατροπή σε προτασιακή μορφή

propositional logic   προτασιακή λογική

proposition   πρόταση (ατομική)

proprioceptive sensor   ιδιοαισθητήρας

protection interval   προστατευμένο διάστημα

pruning   κλάδεμα

forward   πρώιμο

pseudocode   ψευδοκώδικας

pseudo-experience   ψευδοεμπειρία

PSPACE-complete   PSPACE-πλήρης

psychological reasoning   ψυχολογική συλλογιστική

psychology   ψυχολογία

psychophysics   ψυχοφυσική

public key encryption   κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού

pure strategy   αμιγής στρατηγική

pure symbol   αμιγές σύμβολο

Q

Q learning   μάθηση Q

qualia   ποιότητες

qualification problem   πρόβλημα εξειδίκευσης

qualitative physics   ποιοτική φυσική

qualitative probabilistic network   ποιοτικό πιθανοτικό δίκτυο

quantified term   ποσοτικοποιημένος όρος

quantifier   ποσοδείκτης

existential   υπαρξιακός

nested   ένθετος

scope   εμβέλεια

universal   καθολικός

quantization factor   παράγοντας κβάντισης

quasi-logical form   ημιλογικές μορφές

query language   γλώσσα ερωτημάτων

query variable   μεταβλητή ερωτήματος

query   ερώτημα

queue   ουρά

priority   προτεραιότητας

quiescence   ηρεμία

R

radial basis function   ακτινική συνάρτηση βάσης

ramification problem   πρόβλημα των παραφυάδων

ramification   παραφυάδα

randomization   τυχαιοποίηση

random restart   τυχαία επανεκκίνηση

random set   τυχαίο σύνολο

random variable   τυχαία μεταβλητή

random walk   τυχαίος περίπατος

range finder   αισθητήρες μέτρησης απόστασης

rapid prototyping   γρήγορη προτυποποίηση

rational agent   ορθολογικός πράκτορας

rationality   ορθολογικότητα

rational thought   ορθολογική σκέψη

ray tracing   ιχνηλάτηση ακτίνων

reachable   προσπελάσιμος

reactive layer   επίπεδο αντίδρασης

reactive planning   αντιδραστικός σχεδιασμός

realizable   εφικτός

real-time AI   ΤΝ πραγματικού χρόνου

real-world problem   πρόβλημα του πραγματικού κόσμου

reasoning   συλλογιστική

default   προεπιλογών

goal-directed   κατευθυνόμενη από το στόχο

intercausal   διααιτιολογική

logical   λογική

uncertain   αβέβαιη

recall   ανάκληση

reciprocal rank   αντίστροφη θέση

recognition   αναγνώριση

recurrent network   αναδρομικό δίκτυο

recursive definition   αναδρομικός ορισμός

recursive estimation   αναδρομική εκτίμηση

reduction   αναγωγή

reduct   υποβάθμιση

redundant step   πλεονάζον βήμα

reference class   κλάση αναφοράς

reference controller   ελεγκτής αναφοράς

reference path   διαδρομή αναφοράς

reference resolution   ανάλυση αναφορών

referential opacity   αδιαφάνεια αναφοράς

referential transparency   διαφάνεια αναφοράς

reflectance map   χάρτης ανάκλασης

reflectance   ανάκλαση

refutation completeness   πληρότητα της διάψευσης

refutation   διάψευση

regression, linear   παλινδρόμηση, γραμμική

regression planner   σύστημα σχεδιασμού με οπισθοχώρηση

reification   πραγμάτωση

reify   πραγματώνω

reinforcement learning   ενισχυτική μάθηση

reinforcement   ενίσχυση

rejection sampling   απορριπτική δειγματοληψία

relational probability model   σχεσιακό μοντέλο πιθανοτήτων

relation   σχέση

relaxed problem   χαλαρό πρόβλημα

relevance-based learning   μάθηση βασισμένη στην συνάφεια

relevance feedback   ανάδραση συνάφειας

relevance   συνάφεια

renaming   μετονομασία

repair   επισκευάζω

reparative   επισκευαστικός

repeated game   επαναλαμβανόμενο παιχνίδι

repeated state   επαναλαμβανόμενη κατάσταση

replanning   επανασχεδιασμός

representation theorem   θεώρημα αναπαράστασης

representation   αναπαράσταση

resolution closure   κλείσιμο της ανάλυσης

resolution   ανάλυση

input   εισόδου

inverse   αντίστροφη

linear   γραμμική

resolvent   αναλυθέν

resource   πόρος

consumable   αναλώσιμος

reusable   επαναχρησιμοποιήσιμος

response   απόκριση

retina   αμφιβληστροειδής χιτώνας

revolute joint   περιστροφική άρθρωση

reward   ανταμοιβή

rewrite rule   κανόνας επαναδιατύπωσης

rhetorical structure theory   θεωρία ρητορικής δομής

ridge   κορυφογραμμή

right association   δεξιός προσεταιρισμός

risk aversion   αποστροφή ρίσκου

risk neutrality   ουδετερότητα ως προς το ρίσκο

risk seeking   επιζήτηση ρίσκου

Robbins algebra   άλγεβρα του Robbins

robotics   ρομποτική

cognitive   γνωστική

robot   ρομπότ

ROC curve   καμπύλη ROC

roll   κίνηση εμπρός-πίσω

rotation   περιστροφή

route finding   εύρεση δρομολογίου

Rubik's cube   κύβος του Rubik

rule-based system   σύστημα βασισμένο σε κανόνες

rule   κανόνας

S

sample complexity   πολυπλοκότητα δείγματος

sample points   σημεία δειγματοληψίας

sampling rate   ρυθμός δειγματοληψίας

sampling   δειγματοληψία

satisfiability   ικανοποιησιμότητα

saturation   κορεσμός

scaled orthographic projection   ορθογραφική προβολή υπό κλίμακα

scene   σκηνή

schedule   χρονοδιάγραμμα

scheduling   χρονοπρογραμματισμός

schema   σχήμα

scientific discovery   επιστημονική ανακάλυψη

search   αναζήτηση

bidirectional   αμφίδρομη

breadth-first   πρώτα κατά πλάτος

continuous space   συνεχούς χώρου

depth-first   πρώτα κατά βάθος

depth-limited   περιορισμένου βάθους

greedy best-first   άπληστη πρώτα στο καλύτερο

greedy   άπληστη

heuristic   ευρετική

hill-climbing   αναρρίχησης λόφων

informed   πληροφορημένη

iterative deepening   επαναληπτικής εκβάθυνσης

local beam   τοπική ακτινική

local   τοπική

memory-bounded   περιορισμένης μνήμης

parallel   παράλληλη

partial information   μερικής πληροφόρησης

quiescence   ηρεμίας

real-time   πραγματικού χρόνου

Recursive Best-First (RBFS)   Αναδρομική Πρώτα στο Καλύτερο

repeated states   επαναλαμβανόμενες καταστάσεις

simulated annealing   προσομοιωμένης ανόπτησης

stochastic beam   στοχαστική ακτινική

uniform-cost   ομοιόμορφου κόστους

uninformed   μη πληροφορημένη

segmentation   κατάτμηση

semantic interpretation   σημασιολογική ερμηνεία

semantic networks   σημασιολογικά δίκτυα

semantics   σημασιολογία

compositional   συνθετική

logical   λογική

preference   προτίμησης

Semantic Web   Σημασιολογικός Ιστός

semidecidable problem   ημιαποφασίσιμο πρόβλημα

semidecidable   ημιαποφασίσιμος

semidynamic environment   ημιδυναμικό περιβάλλον

semiotics   σημειολογία

sensing   αίσθηση

sensitivity analysis   ανάλυση ευαισθησίας

sensorless planner   σύστημα σχεδιασμού χωρίς αισθητήρες

sensory action   αισθητήρια ενέργεια

sensor   αισθητήρας

active   ενεργητικός

inertial   αδρανειακός

passive   παθητικός

tactile   απτικός

sentence   πρόταση

atomic   ατομική

complex   σύνθετη

quantified   ποσοτικοποιημένη

separator   διαχωριστής

sequential   ακολουθιακό

circuit   κύκλωμα

decision problem   πρόβλημα απόφασης

environment   περιβάλλον

serendipity   εύνοια της τύχης

serializable subgoals   σειριοποιήσιμοι υποστόχοι

set-level   επίπεδο συνόλου

set of support   σύνολο υποστήριξης

set   σύνολο

shading   σκίαση

shaft decoder   αποκωδικοποιητής αξόνων

shape   σχήμα

shortest path   συντομότερη διαδρομή

short-term memory   βραχυπρόθεσμη μνήμη

sideways move   πλάγια κίνηση

sigmoid function   σιγμοειδής συνάρτηση

signal processing   επεξεργασία σήματος

signs   σημάδια

simplex algorithm   αλγόριθμος simplex

simulated annealing   προσομοιωμένη ανόπτηση

simulation of world   προσομοίωση του κόσμου

simultaneous localization and mapping   ταυτόχρονος εντοπισμός και απεικόνιση

singly connected network   απλά συνδεδεμένο δίκτυο

singular extension   μοναδική επέκταση

singularity   παραδοξότητα

situated agent   εγκαταστημένος πράκτορας

situatedness   εγκατάσταση

situation calculus   λογισμός καταστάσεων

situation   κατάσταση

skeletonization   σκελετοποίηση

Skolem constant   σταθερά Skolem

Skolem function   συνάρτηση Skolem

skolemization   μετατροπή κατά Skolem

slack   περιθώριο

smoothing   εξομάλυνση

social law   κοινωνικός νόμος

Socratic reasoning   Σωκρατική συλλογιστική

softbot   λογισμικό ρομπότ

softmax function   συνάρτηση softmax

software agent   λογισμικός πράκτορας

software architecture   αρχιτεκτονική λογισμικού

solution   λύση

optimal   βέλτιστη

soma   σώμα

sonar sensor   αισθητήρας σόναρ (ηχοβολιστικός)

sonnet   σονέτο

soul   ψυχή

sound (inference)   ορθός (συμπερασμός)

soundness (of inference)   ορθότητα (του συμπερασμού)

space complexity   πολυπλοκότητα χώρου

spam email   σπουπιδοταχυδρομείο

sparse system   αραιό σύστημα

spatial reasoning   χωρική συλλογιστική

spatial substance   χωρική ουσία

speaker identification   αναγνώριση ομιλητή

speaker   ομιλητής

specialization   εξειδίκευση

spectrophotometry   φασματοφωτομετρία

specular reflection   κατευθυνόμενη ανάκλαση

speech act   γλωσσική πράξη

speech recognition   αναγνώριση ομιλίας

speech understanding   κατανόηση ομιλίας

spelling correction   ορθογραφική διόρθωση

SPI (Symbolic Probabilistic Inference)   Συμβολικός Πιθανοτικός Συμπερασμός

spin glass   κιάλια ιδιοστροφορμής

SSD (Sum of Squared Differences)   Άθροισμα Τετραγώνων Διαφορών

St. Petersburg paradox   παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης

stability   σταθερότητα

static   στατική

strict   αυστηρή

stable model   ευσταθές μοντέλο

stack decoding   αποκωδικοποίηση στοίβας

stack   στοίβα

standardizing apart   κατά μέρος προτυποποίηση

start symbol   αρχικό σύμβολο

state constraints   περιορισμοί κατάστασης

statement   δήλωση

state   κατάσταση

belief   πεποίθησης

initial   αρχική

static (variable)   στατική (μεταβλητή)

static environment   στατικό περιβάλλον

stationarity   στασιμότητα

stationary distribution   στάσιμη κατανομή

stationary process   στάσιμη διαδικασία

statistical mechanics   στατιστική μηχανική

stemming   περιστολή

step cost   κόστος βήματος

stereogram, random dot   στερεόγραμμα, τυχαίων κουκίδων

stereopsis, binocular   στερεοσκοπική όραση, διόφθαλμη

stiff neck   δύσκαμπτος λαιμός

stimulus   ερέθισμα

stochastic beam search   στοχαστική ακτινική αναζήτηση

stochastic dominance   στοχαστική κυριαρχία

stochastic environment   στοχαστικό περιβάλλον

stochastic gradient   στοχαστική κλίση

stochastic hill climbing   στοχαστική αναρρίχηση λόφων

stop word   διακόπτουσα λέξη

straight-line distance   ευθύγραμη απόσταση

strategic environment   στρατηγικό περιβάλλον

strategy profile   προφίλ στρατηγικών

strategy proof   κατάδειξη στρατηγικής

strategy   στρατηγική

string theory   θεωρία χορδών

string   συμβολοσειρά

STRIPS assumption   υπόθεση STRIPS

strong AI   ισχυρή ΤΝ

strong domination   ισχυρή κυριαρχία

stuff   υλικό

stylometry   στυλομετρία

subcategorization   υποκατηγοριοποίηση

subevent   υποσυμβάν

subgoal independence   ανεξαρτησία υποστόχων

subjective case   ονομαστική πτώση

subjectivism   υποκειμενισμός

substance   ουσία

spatial   χωρική

temporal   χρονική

substitutability   αντικαταστασιμότητα

substitution   αντικατάσταση

subsumption architecture   αρχιτεκτονική υπαγωγής

subsumption lattice   πλέγμα υπαγωγής

subsumption   υπαγωγή

subtask sharing   κοινοχρησία εργασιών

successor function   συνάρτηση διαδόχου

successor-state axiom   αξίωμα διάδοχης κατάστασης

summing out   απαλοιφή με άθροιση

sum of squared differences   άθροισμα τετραγώνων διαφορών

sum of squared errors   άθροισμα τετραγώνων σφαλμάτων

supervised learning   επιβλεπόμενη μάθηση

support vector   διάνυσμα υποστήριξης

Sussman anomaly   ανωμαλία Sussman

syllogism   συλλογισμός

symbolic differentiation   συμβολική διαφόριση

symbolic integration   συμβολική ολοκλήρωση

symbol splitting   διαίρεση συμβόλων

synapse   σύναψη

synchro drive   συγχρονισμένη οδήγηση

synchronic knowledge   συγχρονική γνώση

synchronization   συγχρονισμός

synonymy   συνωνυμία

syntactic ambiguity   συντακτική αμφισημία

syntactic sugar   συντακτικός καλλωπισμός

syntactic theory   συντακτική θεωρία

syntax   σύνταξη

synthesis of algorithms   σύνθεση αλγορίθμων

synthesis   σύνθεση

deductive   παραγωγική

systemic grammar   συστηματοδομική γραμματική

systems reply   απόκριση συστημάτων

T

tabu search   αναζήτηση tabu

tactile sensors   απτικοί αισθητήρες

TAG (Tree-Adjoining Grammar)   Γραμματική Γειτονικών Δένδρων

task environment   περιβάλλον εργασιών

task network   δίκτυο εργασιών

taxonomic hierarchy   ταξινομική ιεραρχία

taxonomy   ταξινομία

Taylor expansion   ανάπτυγμα Taylor

temporal difference learning   μάθηση χρονικών διαφορών

temporal inference   χρονικός συμπερασμός

temporal logic   χρονική λογική

temporal probability models   χρονικά μοντέλα πιθανότητας

temporal reasoning   χρονική συλλογιστική

temporal substance   χρονική ουσία

terminal state   τερματική κατάσταση

terminal symbol   τερματικό σύμβολο

terminal test   έλεγχος τερματισμού

termination condition   συνθήκη τερματισμού

term rewriting   επαναδιατύπωση όρου

term   όρος

test set   σύνολο ελέγχων

texel   στοιχεία υφής

texture gradient   κλίση υφής

texture   υφή

theorem prover   αποδείκτης θεωρημάτων

theorem proving   απόδειξη θεωρημάτων

theorem   θεώρημα

incompleteness   μη πληρότητας

theory resolution   ανάλυση θεωρίας

thingification   πραγμάτωση

thought   σκέψη

thrashing   αλώνισμα

threshold   κατώφλι

tic-tac-toe   τρίλιζα

tile   πλακίδιο

tiling   επίστρωση

time complexity   πολυπλοκότητα χρόνου

time expressions   χρονικές εκφράσεις

time interval   χρονικό διάστημα

time slice   χρονική φέτα

time   χρόνος

tit for tat   "μία σου και μία μου"

tokenization   ομαδοποίηση σε σύμβολα

top-down parsing   συντακτική ανάλυση από πάνω προς τα κάτω

torque sensor   αισθητήρας ροπής

total cost   ολικό κόστος

total   ολικός

touring problem   πρόβλημα περιήγησης

tracking   παρακολούθηση

tractability of inference   βατότητα των συμπερασμών

tractable   βατός

trading   ανταλλαγή

trail   ίχνος

training   εκπαίδευση

transfer model   μοντέλο μεταφοράς

transient failure   παροδική αποτυχία

transition matrix   πίνακας μετάβασης

transition model   μοντέλο μετάβασης

transition probability   πιθανότητα μετάβασης

transitivity   μεταβατικότητα

translation model   μοντέλο μετάφρασης

transposition table   πίνακας αντιμετάθεσης

tree decomposition   αποσύνθεση δένδρου

tree width   πλάτος δένδρου

trial   δοκιμή

triangle tables   τριγωνικοί πίνακες

trichromatic perception   τριχρωματική αντίληψη

trigram   τριγραμμικό

trihedral solid   τριεδρικό στερεό

truth maintenance system   σύστημα διατήρησης αληθείας

truth   αλήθεια

tuple   πλειάδα

turbo decoding   γρήγορη αποκωδικοποίηση

Turing award   βραβείο Turing

Turing machine   μηχανή Turing

Turing Test   δοκιμασία Turing

typical instance   αντιπροσωπευτικό στιγμιότυπο

U

ultraintelligent machine   υπερευφυής μηχανή

ultrasonic transducer   υπερηχητικός μετατροπέας

uncertainty   αβεβαιότητα

unconditional probability   πιθανότητα χωρίς συνθήκες

undecidability   μη αποφασισιμότητα

underconstrained   υποπεριορισμένος

underflow   υποχείλιση

undergeneration   υποπαραγωγή

unicorn   μονόκερως

unification   ενοποίηση

Unifier, Most General (MGU)   Ενοποιητής, ο Πιο Γενικός

uniform convergence theory   θεωρία ομοιόμορφης σύγκλισης

uniform-cost search   αναζήτηση ομοιόμορφου κόστους

uniform prior   ομοιόμορφη εκ των προτέρων

Uniform Resource Locator (URL)   Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων

unigram model   μονογραμμικό μοντέλο

unimodal   μονοτροπικός

uninformed search   απληροφόρητη αναζήτηση

unique action axiom   αξίωμα μοναδικής ενέργειας

unique names assumption   υπόθεση μοναδικών ονομάτων

unit clause   μοναδιαία πρόταση

unit preference   προτίμηση μοναδιαίων προτάσεων

unit propagation   μοναδιαία διάδοση

unit resolution   μοναδιαία ανάλυση

units function   συνάρτηση μονάδων

universal grammar   καθολική γραμματική

Universal Instantiation   Καθολικός Προσδιορισμός

universal plan   καθολικό πλάνο

Unmanned Air Vehicle (UAV)   Μη Επανδρωμένο Όχημα Αέρος

Unmanned Land Vehicle (ULV)   Μη Επανδρωμένο Όχημα Εδάφους

unrealizable   ανέφικτος

unrolling   εκτύλιξη

unsound   επισφαλής

unsupervised learning   μη επιβλεπόμενη μάθηση

upper ontology   άνω οντολογία

utilitarianism   χρησιμοθηρία

utility   χρησιμότητα

cardinal   σταθμητή

expected   αναμενόμενη

function   συνάρτηση

multiattribute   πολυκριτηριακή

multiplicative   πολλαπλασιαστική

normalized   κανονικοποιημένη

ordinal   διατακτική

theory   θεωρία (χρησιμοτήτων)

utterance   διατύπωση

V

vacuum tube   λυχνία κενού

vacuum world   κόσμος της ηλεκτρικής σκούπας

vagueness   αοριστία

validity   εγκυρότητα

value determination   καθορισμός αξίας

value function   συνάρτηση αξίας

value iteration   επανάληψη τιμών

value node   κόμβος αξίας

value of computation   αξία υπολογισμού

value of information   αξία πληροφορίας

value of perfect information   αξία της τέλειας πληροφόρησης

vanishing point   σημείο φυγής

variabilization   αντικατάσταση με μεταβλητές

variable   μεταβλητή

variational methods   μεταβολικές μέθοδοι

vector quantization   κβάντιση διανύσματος

vector space model   μοντέλο χώρου διανυσμάτων

vector   διάνυσμα

verb phrase   ρηματική φράση

verification   επαλήθευση

version space collapse   κατάπτωση του χώρου εκδοχών

version space   χώρος εκδοχών

vertex   κορυφή

Vickrey auction   δημοπρασία Vickrey

virtual counts   εικονικές μετρήσεις

visibility graph   γράφημα ορατότητας

vision   όραση

voted perceptron   αισθητήρες με την αρχή της πλειοψηφίας

W

Warren Abstract Machine   Αφηρημένη Μηχανή του Warren

wavelength   μήκος κύματος

weak AI   ασθενής ΤΝ

weak domination   ασθενής κυριαρχία

weak method   ασθενής μέθοδος

weather reports   δελτία καιρού

weighted   σταθμισμένος

weighted linear function   σταθμισμένη γραμμική συνάρτηση

wide content   ευρύ περιεχόμενο

word alignment vector   διάνυσμα ευθυγράμμισης λέξεων

word   λέξη

working memory   μνήμη εργασίας

workshop   συνάντηση εργασίας

workspace   χώρος εργασίας

world model, in disambiguation   μοντέλο κόσμου, στην αποσαφήνιση

world state   κατάσταση του κόσμου

worst possible catastrophe   χείριστη δυνατή καταστροφή

wumpus world   ο κόσμος του wumpus

X-Z

xor   αποκλειστικό Ή

zero-sum game   παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος

 

είναι